Algemene voorwaarden

Tarieven

Erelonen worden gefactureerd op basis van gepresteerde uren. Het uurtarief zal op verzoek van de cliënt worden medegedeeld (art 76 WER).

Algemene factuur voorwaarden

  1. Op alle facturen zijn onderhavige voorwaarden integraal van toepassing met uitsluiting van de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de klant; deze laatste zijn slechts van kracht ingevalwij deze schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaarden.
  2. Alle klachten in verband met facturen dienen per aangetekend schrijven te geschieden uiterlijk 8 dagen na factuurdatum.
  3. De betaling dient contant te geschieden of op een ander vermelde vervaldag op de maatschappelijke zetel van "Het Accountantskantoor", Soenen & Partners of op één van haar bankrekeningen.
  4. Ingeval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal op het factuurbedrag van rechtswege een conventionele verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand vertraging, zonder dat daartoe enige schriftelijke aanmaning vereist is.
    Daarenboven zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een som gelijk aan 10% van het bedrag van de factuur, met een minimum van 100 euro, en dit ten titel van forfaitaire en conventionele schadevergoeding, zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is
  5. De betaling van een factuur betekent geen kwijting van de voorgaande; uitvoering of afwerking van een werkzaamheid kan zonder voorafgaande verwittiging worden geweigerd als de vorige factuur niet werd betaald.
  6. Bij afzonderlijke en uitdrukkelijke overeenkomst wordt aangenomen dat gebeurlijke geschillen van welke aard ook behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent en de vrederechter van het tweede kanton Gent.

Deze website maakt gebruik van cookies

Het gebruik van cookies op www.hetaccountantskantoor.be

Noodzakelijke cookies
Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan.

Info over het privacy- en cookiebeleid.
 

Bijkomende cookies}:

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.